Przejdź do treści

Kadry / Płace Pracowników i Zleceniobiorców

Usługa ta obejmuje m.in.:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej (akta osobowe) związanej z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia oraz zakończeniem (tj. umowy o pracę, aneksy, porozumienia zmieniające, świadectwa pracy, kartoteki wynagrodzeń, listy obecności, ewidencja czasu pracy, rejestracja urlopów wypoczynkowych, zwolnień chorobowych), pomoc w kompletowaniu dokumentów związanych z rodzicielstwem oraz innych nieobecności. Weryfikacja terminowości badań lekarskich, szkoleń BHP.
  • obsługa umów cywilno – prawnych.
  • naliczanie wynagrodzeń z różnymi zmiennymi składnikami wynagrodzenia (rozliczanie nadgodzin, godzin nocnych, dodatków, benefitów, naliczanie składek PPK, świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe pracowników)
  • naliczanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, PIT, PPK. PFRON
  • przygotowywanie i wysyłanie dokumentów związanych z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicę
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT
  • pomoc w tworzeniu regulaminów i innych przepisów wewnątrzzakładowych
  • reprezentowanie i pomoc firmom podczas kontroli przed ZUS (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), PIP (Państwową Inspekcją Pracy), US (Urzędem Skarbowym) oraz innymi instytucjami.